Adatvédelem

HÉTALVÓ Webáruház

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

2018. május

 1. BEVEZETÉS

Az Euroferment Bt. (Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 77.  1/6.;
Adószám: 21529870-2-09, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezel
ő), mint a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó hazai jogszabályokban meghatározottaknak.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására. A Szolgáltató vállalja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében.

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a http://www.hetalvo.hu/adatvedelem/ címen, ugyanakkor fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek a Szolgáltató honlapján történő közzététellel tájékoztatást kapnak.

A Szolgáltató jelen szabályzatban ismerteti adatkezelési elveit, melyek összhangban vannak az alábbi fontosabb jogszabályi rendelkezésekkel:

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján megjelent 2016/679/EU Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)

   

 1. FOGALMAK

1. Jelen adatkezelési tájékoztatóban leggyakrabban előforduló fogalmak jelentése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 2016/679/ EU általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval az Szolgáltató eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének, melynek keretében részletes tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 1. AZ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

1. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása esetén valamint törvény vagy meghatározott körben helyi önkormányzat rendeletének felhatalmazása alapján van lehetőség (kötelező adatkezelés).

2. Abban az esetben is kezelhető személyes adat, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Személyes adat kezelésére kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatfelvételnek és adatkezelésnek pedig tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, valamint szükséges hozzá az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése.

5. Az adatkezelés során az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása valamint a díjak számlázása és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg.

3. Az önkéntesen megadott adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, aki a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. A regisztrációnál kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév; e-mail cím. A szolgáltató az adatokat jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

A regisztrációt követően a megrendelt termékek szállításához szükséges további adatok: számlázási cím, postacím.

Az adatkezelés időtartama: az érintettől való hozzájárulás visszavonásáig, mely az info@hetalvo.hu e-mail címre küldött értesítéssel történhet. A hírlevélről történő leiratkozás a fenti e-mail címre küldött levéllel történhet.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, A KEZELT ADATOK BIZTONSÁGA

1. A szolgáltató regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik adataikat bejelentkezés után. Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  Az adattovábbítás célja: az érintett által megrendelt termékek kiszállítása.

A továbbított adatok köre a csomagküldés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatok kizárólag a termék kiszállításához szükséges esetben a hatályos ÁSZF-ben felsorolt csomagküldő szolgáltatóknak kerülnek továbbításra.

 1. COOKIE KEZELÉS

1. A cookie (magyarul süti) a honlapok által az Ön számítógépére küldött és a számítógépének merevlemezén tárolt kis méretű szöveges adat. Ezt a böngésző programja tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra meghívja ugyanazt a honlapot, mely lerakta azt a számítógépére. A cookie tartalmazza a webhely nevét, a cookie nevét és értékét, valamint az élettartamát. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.

2. Bizonyos cookie-k használatára a mi Weblapunknak is szüksége van, legfőképp akkor, amikor Ön bejelentkezik a Weblapunkra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni. Amennyiben Ön a böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, ezt az általunk küldött cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekintjük. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát.

3. A Szolgáltató honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a Weblapunk böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessünk a honlapunk látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

4. Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner weboldalakon, az alábbi linken olvashatja el.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A Szolgáltató neve: Euroferment Bt.

A Szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 77. 1. em. 6.

A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hetalvo.hu

Cégjegyzékszáma: 09-06-012147

Adószáma: 21529870-2-09

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Telefon: (00-36) 30/729 8853 (munkanapokon: 9-17 óráig)

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-112147/2017

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

1. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, joguk van tájékoztatást kérni a kezelt személyes adataikról, azokat megváltoztatni, helyesbíteni illetve az adatkezelést korlátozni valamint az adatok kezelése ellen tiltakozhat. A tájékoztatás ingyenes, feltéve hogy a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

2. Az érintettek személyes adatait a szolgáltató kizárólag saját számlázása és könyvelése dokumentálására használja és az adatok kezelésekor az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el.

3. A felhasználó írásos vagy e-mailben történő kérésére az adatkezelő visszajelzést küld arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor a jogosult hozzáférhet azokhoz az információkhoz, mely az adatkezelés céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára és a jogszabály által őt megillető jogokra vonatkozik. Az érintett kérelmére a rá vonatkozó adatokat a szolgáltató módosítja, vagy töröli (kivételt képeznek azok a számla adatok tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a számviteli törvény kötelezi a szolgáltatót). A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

4. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

5. Az érintett jogosult arra is, hogy a kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó adatokat. Az adatkezelő pedig köteles törölni a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség abból a célból amelyből azt kezelték, az érintett a hozzájárulását visszavonta, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, az adatokat jogszabályi előírás folytán törölni kell, (törléshez való jog).

6. Az érintett jogosult arra is, hogy a kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett az adatok pontosságát vitatja, az adatok ellenőrzésének időtartamára, az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri. Az adatkezelő korlátozza az adatkezelést akkor is, ha arra már nincs szüksége adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (adatkezelés korlátozásához való jog).

7. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben az érintett jogosult arra is – ha ennek technikai feltételei adottak – hogy kérje a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

8. Az adatkezelés időtartama: az érintettől való hozzájárulás visszavonásáig, mely az info@hetalvo.hu e-mail címre küldött értesítéssel történhet.

9. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) élhet, melynek elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogosult továbbá a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

10. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől a Ptk. szabályai szerint sérelemdíjat követelhet.

2. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj akkor sem, ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a szolgáltató eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

2. Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatóját folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználók számára a http://www.hetalvo.hu/adatvedelem/ oldalon.

2018. május 24.

Euroferment Bt.

Szolgáltató

Hétalvó 3D ágyneműhuzat Webáruház